نه به جمهوری اسلامی، نه به تبعیض جنسیتی، نه به خشونت به زنان، نه به …

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

۴۲ سال جمهوری اسلامی حاصلی جز رنج، ستم و تبعیض برای زنان ایران نداشته است. زنان ایرانی در ۱۲ فروردین یک نه بزرگ به جمهوری اسلامی می گویند. اعضای کارگروه زنان و برابری و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار در این نه بزرگ همراه زنان ایرانی است.

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram