از خاتمی تا نهضت آزادی؛ بار دیگر فریبکاری انتخابات ولایی، حمید آصفی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

راس هرم قدرت بحران ها را از سر گذرانده و احتیاجی هم به اصلاح طلبان و نهضتی ها ندارد، تنها میتوان امید داشت که ارباب قدرت به واسطه تملق و عذر خواهی پیدا و پنهانی که در این گروه های وفادار هست تیغ تیز خود را بر روی آنها نکشد.

 

حمید آصفی

در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ موضع گیری های متفاوتی به چشم می‌خورد که به نظر می رسد بین آنها یک خط وصلی وجود دارد که همه را میتوان ذیل یک منطق فهم کرد،از خاتمی که به رهبری نامه خصوصی می‌نویسد تا نهضت آزادی که در بیانیه قبل از پایان سال۱۳۹۹، به انتخابات پر شور و ثبت نام وسیع دعوت می کند.

نهضت آزادی اما در این بین به نکته ای اشاره می کند که حایز اهمیت است.نهضت بر “اسلامیت” نظام تاکید می کند و گویی پرسشی را پیش می کشد که از اول تشکیل این جریان سیاسی پاسخی به آن داده نشده است. نهضت که خواهان حکومت اسلامی یا “جمهوری اسلامی” است اسلامش را از کدام قرائت می‌گیرد؟ آیا با قرائت روحانیت رسمی از اسلام موافق هست یا نه. در اینجا دیگر بحث ولایت فقیه نیست بلکه بحث زندگی فقاهتی است که گفتمان روحانیت از آن دفاع می کند.

حتی اگر کسانی از روحانیت به ولایت فقیه نیز باور نداشته باشند یا آن را بدین شکل نپذیرند سبک زندگی فقاهتی را شیوه اسلامی میدانند که مسلما شکل حکومت را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و هر جمهوری ای را نخواهد پذیرفت. ضمن این که به نظر می رسد نهضت آزادی در وضعیت فعلی بایست دوباره نظر خود رادر مورد ولایت فقیه نیز مشخص کند تا مخاطب بداند وقتی سخن از حکومت دینی با محور اسلام است چگونه حکومت و جمهوریتی منظور آنهاست، چرا که ولایت “فقیه” می‌تواند در خوانش دیگری به ولایت “فقه” تبدیل بشود که برون دادهای چندان متفاوتی نخواهد داشت.نهضت خوانش مستقلی از اسلام ندارد و اسلامش را از روحانیتی می گیرد که فقه برایش ارزش حیاتی دارد.

فارغ از این هشدار در خصوص کسانی که ممکن است در شرایطی بحرانی از در اپوزسیون وارد قدرت بشوند و دوباره به بازتولید استبداد بپردازند ، باید دانست زیر حرف های وطن پرستانه آنها یک نکته پنهان است که آنها را با اصلاح طلبان رفرمیست رانت خوار همنوا می کند و ایشان را به کارگزار جریان غالب اصلاح طلبی حکومتی تبدیل می کند. جان سخن نهضت این است که بایست در انتخابات شرکت پر شور داشت و گویی برای صدور این حکم بستر اجتماعی و تاریخ معاصر و تجارب شکست خورده اصلاح طلبی و تحول طلبی را نادیده گرفته است. نهضت این نکته را در نظر نمی‌گیرد که پیش فرض کسانی که از عدم شرکت سخن میگویند نیز این است که انتخابات آزاد نیست و بعد منتخب مردم قدرتی ندارد. اگر این پیش فرض ها عوض بشود شرایط جز اینی خواهد شد که هست نهضت این پیش فرض ها را نمی کاود و به گونه ای رویاپردازانه و غیر مسوولانه فقط دعوت به شرکت می کند.

بیانیه شماره یک انتخاباتی قبل از پایان سال۱۳۹۹ نهضت از اینجا با نامه خاتمی همدوشی معنی داری را نشان می دهد، خاتمی نیز با نامه اش سعی می کند تا اصلاح طلبان را حفظ کند وبا قرار دادن آنها زیر چتر نظام سهم آنها را از قدرت نگهدارد،چرا که می داند اگر جناح غالب اراده کند همین اندک سهم آنها از قدرت نیز از دست خواهد رفت، هر چند نامه خاتمی منتشر نشده ولی از اینکه از او دعوت شده تا برای پذیرش عذرش به طور علنی توبه کند و پوزش بخواهد میتوان دانست که او این بار نیز نظام را بر مردم ترجیح داده تا بلکه اصلاح طلبان را بر سر سفره انقلاب نگهدارد. نهضت آزادی نیز با بیانیه ها و مواضع خود سعی می کند زیر چتر اصلاح طلبان برای خود جایی باز کند تا از یک طرف از جناح رقیب در پناه این رفقا ترکش نخورد و از سوی دیگر اگر دست التفاتی به اهتزاز در آمد آنان را نیز نوازش کند.از این رو میتوان دید که چگونه نیروهای سیاسی ای که زمانی گرایش های ناهمسانی داشته اند در وضعیت جدید بنا به منافع مشترک به مواضع مشترک می رسند.

اما پیداست که هر دو اشتباه می‌کنند راس هرم قدرت بحران ها را از سر گذرانده و احتیاجی هم به اصلاح طلبان و نهضتی ها ندارد، تنها میتوان امید داشت که ارباب قدرت به واسطه تملق و عذر خواهی پیدا و پنهانی که در این گروه های وفادار هست تیغ تیز خود را بر روی آنها نکشد و آن را همچنان در غلاف نگهدارد و الا از مردم گفتن و از مملکت سخن راندن و وضعیت گریان”وطن” را بهانه نمودن از سوی این گروه ها، آبی نیست که آسیاب نا امیدی و بی اعتمادی مردم را به حرکت در آورد.مردم این دسته ها را آزموده اند و باورشان را از دست داده اند انتخابات پیش رو آزمون این ادعاست. اگر در بر همین پاشنه بچرخد میتوان دید که این همه تلاش برای تهییج مردم به شرکت به انتخابات به کجا رسیده است.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»