گفتگو با حسن شریعتمداری در مورد گفتار نوین آقای رضا پهلوی و رویکردهای مقابل آن

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

حسن شریعتمداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار:‌

«آقای رضا پهلوی توانستند از زندان سنت و تاریخ خود را رها کنند و همانی شوند که حس می‌کنند و به مرتبه بلند شهروندی نائل شوند. این قدم بسیار مثبتی است که نشان می‌دهد نسلی در ایران آمده است که قصد دارد حقوق شهروندی را با تمام مزیت‌ها مطالبه کند و هیچ حق ویژه‌ای بر خود قائل نیست و حاضر است همه قدرت‌ها را با دیگران تقسیم کند.»

«در رابطه با طرفدارانی که از از ایشان انتقاد می‌کنند، آقای رضا پهلوی در مصاحبه خود گفته‌اند که اگر به حقوق بشر قائل هستید باید قائل باشید من و خانواده‌ام نیز حق انتخاب داشته باشند. علاوه بر آن انتخابات باید زیر نظر ناظران بی‌طرف بین‌المللی رصد شود. اما اگر کسی مصداق شاه یا ریاست جمهوری است باید بپذیرد که این سمت را قبول خواهد کرد یا خیر.»

«دو نهاد تاریخی سلطنت و روحانیت نگهبان استبداد در ایران بوده‌اند. روحانیت با مشروعیت بخشیدن به یک فرد او را به عنوان نماینده خدا بر روی زمین معرفی کرد. من از دوران جوانی نظام سکولار یعنی جدایی نهاد دین از دولت را انتخاب کردم و خود را از قفس سنت رهانیدم. امروز آقای رضا پهلوی همین کار را نسبت به نظام استبدادی پهلوی کرد. در آینده ایران، انتخاب مردم به شرط تنظیم قانون اساسی، انتخابی آگاهانه بر اساس سرشماری دقیق از افرادی که حق رای دارند و نظارت بی‌طرف بین‌المللی مطرح خواهد بود. آقای پهلوی با این کار خود پایگاه دموکراتیکی پیدا کردند و آن‌ها که بدگمان به این تصمیم هستند به تدریج اگر صمیمیت کافی وجود داشته باشد جذب خواهند شد.»

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram