حفظ نظام، خطر فروپاشی سیاسی جمهوری اسلامی و فشار های چین باعث شده اند که رژیم به میز مذاکره گام به گام کشانده شود

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مهران براتی کارشناس امور بین‌الملل و معاون سیاسی شورای مدیریت گذار می گوید:

علی رغم اینکه ما حرف های متناقضی از مسئولین نظام از جمله آقای عراقچی می شویم، تفاهم بر این اساس است که راهی جز عقب نشینی های گام به گام از دو طرف نخواهد بود. البته جمهوری اسلامی آغاز کننده همچون راهی نخواهد بود. امریکایی ها اما با این پیشنهاد که تحریم های غیر برجامی را می توانند بردارند و با کلی گویی نشان می دهند که اولین گام را برداشته اند.

براتی در ادامه گفت: صحبت های آقای صالحی نیز نشان از این دارد که سیاست گام به گام از سوی جمهوری اسلامی نیز پذیرفته شده است. آنچه که آقای عراقچی می گوید در واقع طرف صحبتشان بسوی نیروهای افراطی است و ایشان ظاهرا خود را می خواهد بعنوان کاندید وزارت خارجه دولت آینده معرفی کند. البته ایشان در نهایت مجبور است که سیاست های دولت را به پیش ببرد.

دبیر امور بین الملل شورای مدیریت گذار در ادامه تاکید کرد که مسئله مذاکرات برجام با طرف های اروپایی و امریکایی، بازیگر اصلی دولت چین است. آنها با آوردن توافق بیست و پنج ساله می خواهند که امریکا تحریم های مالی را بردارند موردی آورده اند در سطح بین المللی که امریکا به هر طریقی تحریم های مالی را بردارند. آن کشوری که ایران را مجبور کرده که برود پای میز مذاکره و تغییرات گام به گام را بپذیرد چین است.

وقتی آمریکا می گوید که می خواهد تحریم های غیر برجامی را بردارد منظورش همه تحریم هایست که آقای ترامپ وضع کرده است.

در واقع حکمت بالاتری از جمله حفظ نظام جلوگیری از فروپاشی سیاسی و نیز رقابت چین با امریکا و نگرانی آمریکایی ها از دست بالای چین در صحنه بین المللی باعث شده اند که جمهوری اسلامی پای میز مذاکره گام به کام کشیده شود.

مشروح این گفتگو را در اینجا ملاحظه کنید:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram