جنبش تاریخ ساز آبان ماه

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

رضا شیرازی

قیام آبان ماه موقعیتی آفرید که مقاومت مدنی، مبارزات مدنی، نیروی اجتماعی مدنی، بطور کیفی دگرگون شده و گفتمان گذر از جمهوری اسلامی، همگانی شد و محال است بتوانند ضربات ناشی از قیام آبان را ترمیم کنند و گفتمان تغییر نظا م سیاسی را که همگانی شد،خدشه دار نمایند.

بیشک مادران داغدیده، زنان تحت ستم، سیلی از بیکاران، فرودستان، جوانان آگاه و شجاع و فعالین مدنی و اجتماعی، کارگر زاده ها، در آغاز و استمرار قیام موثر و در ادامه قیام آبان ماه نقش زندانیان سیاسی بی بدیل و اطلاع رسانی آزاد در دنیای مجازی بطور بی وقفه ادامه یافت. تا جائیکه سردرگمی و ریزش در جبهه دشمن دیگر،حد و مرزی نداشته و حتی همین امروز و فردا روشن خواهد شد که در میان بدنه نیروهای نظامی شکافی غیرقابل ترمیم بوجود آمده است. چرا که قتل عام آبان ماه، وجدان جامعه را فراخواند و تلنگری دوباره به ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه جامعه وارد نمود. طوریکه کثیری از هنرمندان، نویسندگان، وکلاء پزشکان، مستندسازان و … آشکارا به دفاع از ملت ستمدیده برخاستند.

قیام آبان ماه باعث گردید که سطح تحلیل و نگاه به تحولات سیاسی و اجتماعی در جبهه ملت ستمدیده و دوستداران آزادی، رفاه و آبادی، یک دست تر شود و برای همگان روشن شد که با رویه جنبشی ست که جمهوری اسلامی در تنگنا قرار می گیرد و ابتکار عمل نیروهای مخالف در خیابان او را درمانده می کند. جامعه در ادامه قیام آبان خود را آماده می کند تا در گام های بعدی با نیروی میلیونی وارد کارساز شود.

به گمانم زمینه خیزش میلیونی علیه جمهوری آخوندی با فروپاشی برنامه های اقتصادی جمهوری اسلامی گره خورده و شاید با اعتصابات منطقه ای و سراسری اقشار مستعد، فروپاشی اش حتمی و به سرعت محقق گردد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»