گفتگو با دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی، پیرامون تاثیر بحران جاری بر اقتصاد ایران

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

دکتر فریدون خاوند در مصاحبه با بی بی سی از تاثیر اتفاقات اخیر روی قیمت شاخص بورسهای جهانی، بورس ایران، قیمت نفت، و اقتصاد ایران می گوید:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram