نامه ای به آقای شریعتمداری و دیگر اعضای شورای مدیریت گذار

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

با عرض ادب و تشکرات قلبی از همه کسانی که سعی کرده اند و می کوشند تا تمامی مردم دست در دست همدیگر ایران را از وجود اهریمن و تاریکی برهانند،

با آگاهی به این مطلب که آقای رضا پهلوی در محاصره عده ای از ایرانیانی است که او را از الان بعنوان رهبر و شاه قلمداد  می کنند ولی خود ایشان ادعای این را دارند که همه ایرانیان بایستی متحدانه، بدون داشتن دغدعه نوع حکومت، در راه آزادی کشورمان بکوشیم. بعنوان یک هموطن، از شما خواهشمندم که اگر هم لازم، شما و متحدانی چند به دیدار ایشان رفته و بر خواست خود تاکید کنید برای برقراری اتحاد تمامی ایرانیانی که خواستار آزادی وطن هستند ( چند سطری هم در مورد مدیریت شورائی این اتحاد نوشته شده است). تنها بعد از تشکیل این اتحادیه، امکان موجودیت حکومتی موقت برای جایگزینی رژیم قرون وسطائی، قبل از برگزاری رفراندم ( برای تعیین نوع حکومت) فراهم خواهد آمد. تاریخ گواهی آشکار خواهد بود بر صداقت و همت و بلند نظری آنهایی که زندگی خود را وقف راه مبارزه با دشمنان مردم می کنند، و ایران آزاد و حکومت مردمی آن، مدیون این بزرگان.

با در نظر گرفتن کشمکش هایی که میان سلطنت طلبها، جمهوری خواهان و غیره موجود است، تنها راه رسیدن به اتحاد در شرایط فعلی که امکانات مبارزه با رژیم قرون وسطائی را آماده می کند تا با متحمل شدن کمترین خسارات، آزادی را در مملکت خود جشن بگیریم این است که، بعد از پیروزی بر سیاهی، انتخاب نوع حکومت را در ایران بعد از مثلاً دو ماه صحبت و بحث، به مردم بسپاریم در یک همه پرسی (رفراندوم) شفاف.

مسلماً صدها هزار و شاید میلیونها  ایرانی با برگشت به وطن در کنار همدیگر، خواهند توانست تلخی این چند دهه را، با شرکت در امور اداره و سازندگی کشور، به شیرینی تبدیل سازند ولی قدم اول برای ایجاد اتحاد و فراهم نمودن تشکیلات اداره مملکت در مدت  دو یا سه ماه بعد از پیروزی و بخصوص امروز برای هماهنگی و رهبریت دوران گذار، این است که بطور موقت حکومتی شورائی تشکیل شود تا  تمامی کسانی که دغدغه ایران را دارند نمایندگان خود را در آن  داشته باشند. تمامی تشکیلات وگروهها بدون برجسته سازی مواضع خود و تبلیغات در این حکومت شورائی پذیرفته هستند. مدیریت و سخنگوئی در این شورا بایستی بدست یک یا دو نفر از پیشکسوتان و افرادی مسن و با تجربه باشد که قبول کرده باشند که در فردای ایران بدنبال ریاست یا شاهی نخواهند رفت.

وقتی می بینیم که در ایران امروز، کم نیستند کسانی که رضا پهلوی را به کمک می طلبند و خیلی ها مشتاقانه فعالیتهای شورای مدیریت گذار را تعقیب می کنند و خوشحالند که ایرانیان خارج کشور هوای آنها را دارند، اتحادی بزرگ از این دو جبهه و نیز تمامی گروهها و مبارزین راه آزادی و رهائی ایران، نفس تازه و امیدوارکننده ای برای همگی به ارمغان خواهد آورد و ضربه ای کاری بر ارکان حکومت اسلامی وارد خواهد کرد ؛  زیرا افرادی  که در داخل نیروهای نظامی رژیم هستند و هنوز در امکان فروپاشی نزدیک حکومت زور و تزویر، تردیدی دارند، در روز موعود با آگاهی بر اینکه مقدمات و پایه های جایگزینی آماده است و هرج و مرج را جایی نیست، به مردم خواهند پیوست.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»