عدالت‌ به‌ مسلخ‌ میرود، بیش از چهل‌ و یک‌ سال‌ زندان در یک پرونده برای هفت نفر فرهنگی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

کانال شورای‌‌ هماهنگی‌ تشکلهای‌ صنفی‌ فرهنگیان‌ ایران

اینبار دست جفای دستگاه قضایی کشور با فشار دستگاههای اطلاعاتی، از شرق کشور، استان کوچک و محروم خراسان‌ شمالی، بیرون زده است.

مهر و آبان ۱۳۹۷ در پی اعتراضات صنفی فرهنگیان، هفت نفر از معلمان خراسان شمالی، بازداشت شدند که پس از روزها بازداشت بطور پراکنده با قید وثیقه آزاد گشتند.

محمدرضا رمضانزاده مسئول هیات مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی است.

سعید حق پرست، علی‌ فروتن‌، حمیدرضا رجایی و حسین‌ رمضانپور اعضای هیات مدیره انجمن هستند.

مصطفی‌ رباطی و حسن‌ جوهری اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی میباشند!

یک پرونده کاملا ساختگی پنج جلدی با بیش از دوهزار صفحه توسط اداره اطلاعات با اتهامات واهی تشکیل میشود و برای رسیدگی و صدور کیفرخواست پس مراحل بازپرسی در دادسرا، راهی دادگاه عمومی و انقلاب میشود.

که در مجموع :

۱. محمدرضا رمضان زاده مجموعا به #پانزده‌سال‌زندان، ۷۴ ضربه شلاق، حدود سه میلیون جریمه نقدی، محرومیت از فعالیتهای حزبی؛

۲. حسین رمضانپور مجموعا به هشت‌ سال‌ زندان، دوتا ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از فعالیتهای حزبی؛

۳. حمیدرضا رجایی مجموعا به چهار سال محرومیت از فعالیتهای حزبی؛

۴. علی‌ فروتن
۵. مصطفی‌ رباطی
۶. سعید حق پرست
۷. حسن‌ جوهری هریک به سه‌ سا‌ل هشت ماه زندان محکوم شده اند.

احکام بدوی صادره در دادگاه عمومی در مرحله تجدید نظر خواهی نیز عینا تایید شده‌اند و احکام دادگاه انقلاب، رای بدوی میباشند و قابل تجدید نظر خواهی هستند.

جزییات این احکام به تفکیک اتهامات مطرح شده و قابلیت اجرایی، پس از اطلاع کامل از شیوه ی اجرا، از طریق همین کانال‌ تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران منتشر خواهد شد.

شایان ذکرست که علاوه بر پرونده های دستگاه قضا ، پرونده‌هایی نیز در هیات‌ رسیدگی به تخلفات‌ اداری‌ کارکنان‌ دولت اداره آموزش و پرورش استان خراسان شمالی برای این معلمان مطرح گشته است که درنهایت برای محمدرضا رمضانزاده حکم بدوی بازنشستگی پیش از موعد با کسر یک گروه و برای حسین‌ رمضانپور حکم قطعی تایید شده هیات تجدیدنظر، تبعید یکساله محل خدمت از بجنورد به آشخانه، درون استان، صادر گردیده است. سعید حقپرست و علی‌ فروتن نیز توبیخ کتبی درج درپرونده میگیرند.

پرسش از افکار عمومی، حقوقدانان، مسئولین کشوری و حوزه قضایی اینست که آیا اعمال چنین فشارهای وحشتناکی بر تعدادی معلم که تمامی فرهنگیان استانشان و بسیاری از معلمان کشور بر ماهیت و صداقت و سلامت فعالیتهای صنفی این افراد آگاه هستند، جز قربانی‌ کردن‌ حق‌ و‌ عدالت مفهوم دیگری دارد!؟

منتظر گزارشات کامل با جزییات بیشتر در خصوص این پرونده ها باشید.

شورای‌‌ هماهنگی‌ تشکلهای‌صنفی‌ فرهنگیان‌ ایران

نهم بهمن ماه ۹۸

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram