شعار نویسی جوانان داخل ایران در حمایت از شورای مدیریت گذار

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

دعوت کارگروه جوانان شورای مدیریت گذار از رهبران میدانی در ایران

جوانان حامی شورای مدیریت گذار به منظور فعال کردن شبکه های داخلی خود در سرتاسر ایران مبارزات مدنی خود را وارد فاز جدیدی کرده اند. آنها در این فاز امیدوارند با همکاری رهبران میدانی فعالیت های خود را در داخل ایران گسترش داده و اقدام به راه اندازی شبکه های زیر زمینی مخفی چند نفره یا تک نفره کنند. این شبکه ها خواهند کوشید گذار از جمهوری اسلامی را تسهیل کرده و در دوران گذار نقش موثر برای حفظ نظم، امنیت و مدیریت منطقه خود ایفا کنند.
کارگروه جوانان شورای مدیریت گذار از تمامی رهبران میدانی بخصوص در داخل ایران دعوت می کند تا به منظور انجام اقدامات هماهنگ موثر در مبارزات خود علیه جمهوری اسلامی با این کارگروه در ارتباط باشند.
برای ارتباط با این کارگروه نیاز به هیچگونه اطلاعاتی از شما شامل نام، نام خانوادگی، شماره تلفن، عکس، محل دقیق سکونت که هویت شما را فاش کنند نیست و تنها از طریق یک ایمیل ساده به آدرس [email protected] امکان پذیر خواهد بود.
با هم قوی تریم
کارگروه جوانان شورای گذار
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram