پدران و مادران داغدار و دادخواه

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

شاپرک شجری زاده، عضو کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار

 

در این ٤١ سال خانواده قربانیان و زندانیان سیاسی و عقیدتی در کابوسی ترسناک زندگی کرده اند. بسیارند فرزندانی که در غم کشته شدن پدر و مادر توسط رژیم به زندگیشان پایان دادند و بسیارند پدران و مادرانی که فکرشان در هر ثانیه با اضطراب عجین و چشمانشان در انتظار دیدار فرزند خشک و کم سو شده و قلبشان با هر طپش، آزادی فرزند خود را طلب کرده اند. تحمل درد، ظلم و بیداد بر بدن زندانیان بر صورت مادرانشان نشسته و کمر پدران  را خم کرده است.

برای بسیاری بیداری از قعر این کابوس امکانپذیر نبوده و با خبر اعدام یا کشته شدن فرزند، قلبشان برای همیشه به گورستانی از غم و اندوه بدل شده. بسیارند پدر و مادرانی که تاب نیاورده و قلبشان از حرکت ایستاده و بسیارند چشم انتظارانی که سوی چشم را از دست داده اند. تعدادی قربانی اندوه و ناتوانی شده و به زندگیشان پایان دادند و تعدادی غم و اندوه را به فریاد بدل کرده و در راه دادخواهی فرزند، خود سر از شکنجه گاه های رژیم در آوردند.

پدران و مادران چشم انتظار سند جنایات جمهوری اسلامی در این ٤١ سال هستند و وتا روزی که این رژیم جنایتکار بر مسند قدرت به آزادی تازیانه می زند، سال به سال، ماه به ماه و روز بروز به تعداد پدران و مادران داغدار و دادخواه افزوده می شود.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram