نامه اعتراضی ۲۰۰۰ کارگر عسلویه

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ما ۲۰۰۰ کارگر پیمانی در عسلویه هستیم. اعتصاب کردیم.

برای اینکه سطح دستمزدهایمان پایین است و آنرا هم با تاخیر می پردازند.
برای اینکه به وضع نابسامان خوابگاهها و غذا خوردی و دستشویی ها و غیره اعتراض داشتیم.
برای اینکه جانمان در خطر بیماری کرونا قرار دارد و هیچ کدام از پروتکلهای سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با بیماری خطرناک کرونا انجام نگرفته است.
سعی کردن با وعده و وعید صف اعتراض ما را متفرق کنند.
اما حتی به وعده هایشان نیز عمل نکرده اند.

هنوز طلب هایمان پرداخت نشده است. و امروز بعد از کلی صحبت و اعتراض تازه قول دادند که تا برج ۴ دستمزد معوقه ما را بپردازند.
یعنی مرداد و شهریور را هنوز طلبکار خواهیم بود، بعلاوه اینکه ماه مهر هم به آخرش دارد می رسد.

مهمتر اینکه امنیت شغلی نداریم. الان خیلی از پروژه ها رو به اتمام است . نقشه شان این است که ما سری کارگرانی که در اعتصاب بودیم را تحت عنوان پایان یافتن پروژه کنار بگذارند و نیروهای جدیدی که از قبل گرفته و آموزش داده اند را جایگزین کنند.

ضمن اینکه از ترس بلند شدن صدای اعتراض کارگران تلاش می کنند موضوع را تا پایان یافتن پروژه ها کش بدهند که کارشان لنگ نشود.
به دروغ میگویند عده ای از شما را دوباره به کار خواهیم گرفت. به این شکل می کوشند هم فضا را آرام نگاهدارند و هم در میان ما کارگران تفرقه بیندازند. مجموعه این شرایط آن هم در وضعیت بحرانی اقتصادی و گرانی روز افزون قیمت ها فشار سنگینی بر گرده ما کارگران وارد کرده و نگران معیشت و زندگی‌مان هستیم.

بنابراین اولین تاکید این است که متحد باشیم. اجازه ندهیم با وعده و وعید هایشان میان ما کارگران تفرقه ایجاد کنند.
خواستهای ما مشترک است و دور آنها متحد شویم. خواستهای فوری ما کارگران عبارتند از:
– تمامی طلبهای ما باید فورا پرداخت شود.
– در برابر توطئه پیمانکاران برای جایگزینی نیروی جدید به جای ما کارگران متحدانه می ایستیم و خواهان برکناری پیمانکاران و قرار داد مستقیم با وزارت نفت هستیم.
– خواستار بهبود وضعیت خوابگاهها و مراکز درمانی و غذا خوری ها و برقراری استانداردهای قابل قبول زیستی در این منطقه ها و رعایت پروتکلهای سازمان بهداشت جهانی در مقابله با بیماری مهلک کرونا هستیم.
– خواستار مزد برابر در برابر کار برابر با کارگران رسمی در صنعت نفت هستیم.

ما قاطعانه اعلام می کنیم که ادامه این وضعیت دیگر برایمان ممکن نیست و با رسانه ای کردیم اعتراض و خواستهایمان هشدار میدهیم که اگر به این مطالبات پاسخ داده نشود در اشکال دیگری اعتراضمان را ادامه خواهیم داد.

کارگران پیمانی در عسلویه
#افزایش_دستمزد
#مطالبات_مزدی

منبع: سایت رسیم اتحادیه آزاد کارگران

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram