خیزش تاریخ ساز آبانماه

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

جمع بندی از آغاز و انجام خیزش تاریخ ساز آبانماه خواهد توانست روند آتی جنبش اجتماعی ایران را روشن تر کند.

رضا شیرازی، عضو کارگروه کارگران، مزدبگیران و فرودستان شورای مدیریت گذار

بحث و بررسی در باره مختصات عمده و اصلی خیزش آبان ماه امکان شناخت رخدادهای آتی را برای جامعه جنبشی ما فراهم خواهد کرد. البته باید اضافه کرد که رخداد تاریخ ساز آبان ۱۳۹۸ هم از جنبه اجتماعی و هم از نظر سیاسی، جامعه ایران را کاملا آماده گذر از جمهوری اسلامی کرد و نشان داد که استبداد مذهبی در لبه پرتگاه است.

مختصات خیزش تاریخ ساز آبانماه ۱۳۹۸

یکم – حضور ارتش بیکاران، تهیدستان، کارگر زاده ها و اقشار پایین طبقه متوسط جدید در بیست و یک استان کشور.

دوم – حضور گسترده زنان در خیزش آبانماه و نقش بی بدیل آنان در ادامه اعتراضاتی که به خاک و خون کشیده شد.

سوم – ابداع و خلق گسترده ترین اعتراض مدنی از قبیل بستن جاده ها و اتوبان ها، تا حدی که نیروهای دشمن زمین گیر شده بودند.

چهارم – تلاش و کوشش برای سازماندهی تدارکات حضور شبانه و روزی در خیابان در برخی از مناطق.

پنجم – در طی شش روز، در بیش از ۱۶۵ شهر ایران اعتراض خیابانی ادامه داشت و همین باعث شد که سرکوب گران نتوانند براحتی نیروهای خود را در مناطق اعتراضی جابجا کنند.

ششم- گستردگی حرکت از یکسو و نفی کامل نمادهای جمهوری اسلامی؛ حوزه های علمیه، بانک ها، مراکز نظامی و تاکید به نفی کامل جمهوری اسلامی باعث گردید که تاثیر شگرفی در ایرانیان آزاده در خارج از کشور در حمایت بدون اما و اگر و همچنین در یک همبستگی تمام عیار از خیزش آبانماه بوجود آورد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram