این سوی جهان فرانسه و آن سوی جهان ایران: بشرکُش‌هایی به صف ایستاده‌اند

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

هم‌چنین به یاد بیاوریم احمد کسروی را که در صحنِ «دادگاه» کاردآجین کردند. بی‌آنکه حکومت حتی «آخ»! بگوید.

کاظم کردوانی

قتلِ فجیعِ معلمِ تاریخ ساموئل پَتی (Samuel Paty) به ‌دستِ یک اسلام‌گرایِ وحشی یک‌بار دیگر نشان داد که امروز بشریت با چه پدیده‌یِ وحشتناکِ ضدبشری‌ای روبه‌روست که جز با مبارزه‌یِ همه‌جانبه و بی‌امانِ فکری، حقوقی، قانونی با آن نمی‌تواند امروز و فردایِ جهانِ انسانی خود را سامان دهد.

به گمانِ من ما ایرانی‌ها بیش از هر ملتی می‌توانیم سنگینیِ انسان‌ستیزانه‌یِ چنین آفتی را باتمام وجودمان حس کنیم: دیروز و دیروزهای ما و زیسته‌یِ امروزِ ما سراسر انباشته از زخم‌هایی است که این جریانِ انسان‌بربادده بر پیکرمان زده است: از حلاج‌ها و سهروردی‌ها و ناصرخسروها و … تا مختاری‌ها و پوینده‌ها و فروهرها و تفضلی‌ها و حکیم‌ها و …

هم‌چنین به یاد بیاوریم احمد کسروی را که در صحنِ «دادگاه» کاردآجین کردند. بی‌آنکه حکومت حتی «آخ»! بگوید.

این‌سویِ جهان فرانسه و آن‌سویِ جهان ایران: بشرکُش‌هایی به صف ایستاده‌اند و کمر به نابودیِ هرآنچه و هر آن که بسته‌اند که رنگ و بویی از انسان و انسانیت دارد.

منبع: فیسبوک کاظم کردوانی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»