نگاهی به خیزش تاریخ ساز آبانماه ۱۳۹۸

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

نظام جور و جنایت در ایران سرکوب دهشت‌بار را بطور بی سابقه ای در مهار اعتراضات آبان ماه به کار بست که همگان دیده و کثیری از ملت ایران آنرا تجربه کردند.

رضا شیرازی عضو کارگروه کارگران، مزدبگیران و فرودستان شورای مدیریت گذار

در یک نگاه گذرا به خیزش تاریخ ساز آبان ماه نکات زیر قابل توجه است؛

یکم- ساختار قدرت و مافیای ثروت به رهبری روحانیت تبهکار و فاسد، راهی جز سرکوب ندارد و این سرکوب دهشت‌بار، تنها یک راه برای جامعه باقی گذاشته است و آن مقاومت و مقابله با خشونت دولتی است.

دوم- از خیزش دی ۱۳۹۶ تا خیزش تاریخ ساز آبان ۱۳۹۸، چندین اعتصاب کارگری کارساز، تحصن معلمان و اعتراض زنان، دانشجویان و بازنشستگان و رانندگان را شاهد بودیم و این روال مبارزات جاری در ایران تا سرنگونی جمهوری اسلامی همچنان ادامه خواهد یافت. اما در هنگامه خیزش همگانی شکل مقاومت و شیوه مقابله با سرکوب گران تغییر خواهد کرد و در صورت لزوم مرد در برابر دشمن با دستان خالی و سنگ پراکنی و واژگون کردن اتومبیل های سرکوب گران و ایجاد راه بندان در خیابان ها و جاده ها، می ایستند.

سوم- در حقیقت تسخیر خیابان در مراحل اولیه و در روزهای نخست مبارزات جاری را وارد مرحله کیفی می کند. نافرمانی شکل توده ای به خود می گیرد. ساختار ظالمانه حاکم را تماما نفی می کند و قدرت حاکم را به چالش می کشد و چنین پدیده غیرقابل تصوری که یکباره همچون آتشفشان فوران می کند همه برنامه های حامیان وضع موجود را در همان آن مختل و شرایط اجتماعی جدیدی بوجود می آورد که ملت به قدرت واقعی خویش پی می بردند و بدان خودآگاه می شوند و همبستگی واقعی شکل می گیرد و …

چهارم- برای گذر از استبداد، تجربه جامعه ما هم در نهضت ملی شدن نفت و هم در انقلاب ناکام بهمن نشان داد که اعتصابات سراسری در تثبیت تسخیر پیاپی خیابان نقش مهمی ایفا می کند.

پنجم- تسخیر میادین و خیابان بطور پیاپی نه تنها نیروهای سرکوب گر را مستهلک می کند بلکه راه اعتصابات سراسری را هم هموار می کند. روشی که قادر است ضربات کاری و جبران ناپذیری به نظام سراپا فاسد جمهوری اسلامی وارد نماید و در اصل زمینه های خیزش میلیونی ملت به سه موضوع در هم تنیده بستگی دارد که یکی بدون دیگری رهائی بخش نیست؛ تسخیر خیابان، اعتصابات عمومی در بخش صنعت، معدن، نفت و پتروشیمی بعلاوه اعتصاب سراسری کارگران،معلمان، پرستاران، رانندگان و بازاریان و همچنین مسئله حیاتی دیگر، همراهی و همبستگی بخش هایی از بدنه نیروهای نظامی با خیزش همگانی و شکاف غیرقابل ترمیم در میان بدنه اجتماعی نیروهای نظامی.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram