چرا انسان‌ها عصیان می‌کنند

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

تِد رابرت گِر، کتابی دارد تحت عنوان چرا انسان‌ها عصیان می‌کنند؛ که در آن به ریشه خشونت و عصیان، در به ستوه آمدگی، محرومیت و تجمع عقده‌ها اشاره می کند.

عضو (مقیم ایران) کارگروه کارگران، مزدبگیران و فرودستان شورای مدیریت گذار

یکی از دلایل انقلاب در واقع تحول فرایند ذهنی افراد است.

در تمام اعصار انسانها نیازهای مادی و معنوی داشته و دارند. علاوه بر نیازهای مشترک بین بقیه موجودات، انسان خواه ناخواه نیازمند آزادی است و این آزادی را نیاز واقعی و حق خود می داند.

بخشی از خواسته ها و نیازهای افراد جامعه توسط خود فرد یا افراد خانواده تامین می شود لاکن مطابق قانون، حکومتها و دولت ها مکلف اند بخش مهمی از نیازهای اساسی جامعه را بر آورده کنند. در جوامعی که نیازها سرکوب می شوند و حقوق انسانها نادیده گرفته می شود ، گاهی با شدت ضربه یا شوکی که موجب عبور تحمل از آستانه می‌شود نوی برانگیختگی اتفاق می افتد.

این شرایط محرک رفتارهای متفاوتی ست جنش ، شورش، عصیان و انقلاب را رقم می زند. در واقع سال‌ها است که احساس محرومیت نسبی در جامعه ایران شایع شده و هربار به گونه ای خشم حاصل از آن بروز و ظهور می کند. اختلاف طبقاتی، فقر ناشی از بیکاری، تورم، بسته بودن مسیر اندیشه و آزادی بیان از دلایل شورش و اعتراض و انقلابی گری است.

بنابراین قیام های مکرر در واقع با هدف حمایت از فرودستان بویژه کارگران بیش از سالهای پیش در حال شکل گیری است . طی سال‌های اخیر به ویژه از اواسط دهه ۱۳۸۰ سرخوردگی و خشم روز به روز افزایش یافته است. تِد رابرت گِر، کتابی دارد تحت عنوان چرا انسان‌ها عصیان می‌کنند؛ که در آن به ریشه خشونت و عصیان، در به ستوه آمدگی، محرومیت و تجمع عقده‌ها اشاره می کند. سرخوردگی ها، سیستم های حمایتی ناکافی عقده‌های جمع شده از دوران کودکی و نوجوانی در شرایطی که جامعه دچار تورم، فساد و بی‌ثباتی است، برخی افراد را به سوی دزدی، تقلب، جعل، اختلاس و دروغ سوق می‌دهد.

انسان‌ها دروغگو و اختلاس گر به دنیا نمی‌آیند. بلکه ساختارها، عاملِ اصلی بروز چنین خصلت‌هایی هستند. لاکن از بین همین محرومان افرادی پیدا می شوند که خلاف جریان رود شنا می کنند به بزهکاری، دروغ و دزدی پشت می کنند چرا که بهتر از افراد هم طبقه ی خود منشا درد را می بیند و می داند خواسته‌های سرکوب شده و نیازهای انسانی و واقعی اولیه او بی‌جواب مانده و نسبت به تبعیض، خشم خفته‌ای دارد. محصول طبیعی این خشم امثال نوید افکاری هاست.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»