کمبود دارو

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

نتیجه دشمنی با جهان خارج، افزایش آمار طلاق، کودک همسری، تن فروشی فقر، گرانی ناشی از تورم ، فحشا، کودکان کار، قتل و هزاران درد بی درمان دیگر است که مردم در آن دست و پا می زنند.

عضو (مقیم ایران) کارگروه کارگران، مزدبگیران و فرودستان شورای مدیریت گذار

وابستگی به انسولین درد بسیار سنگینی ست به عنوان کسی که در فامیلی دیابتی زندگی می کنم، می دانم که نبود انسولین مساوی با مرگ است.

بستن درهای تعامل با جهان خارج و نگرش سیاه و سفید در حوزه دیپلماسی به منزله انزوا و در خود فرورفتگی و تکیه بر زیر ساخت های محکم است. کشوری که از منظر آشنایی و ساخت وسایل و تجهیزات الکترونیکی اساسا جایگاهی در جهان پیرامون ندارد؛ در عصری که بنیانش با تکنولوژی پایه ریزی شده چگونه می خواهد دوام بیاورد؟

در این زمینه بیشتر بخوانید:

در دنیایی که منشور حقوق بشر بر دروازه ِ دولت شهرهایش، می درخشد و حقوق شهروندی را در راس امور قرار داده، قوانین بین المللی عرصه سیاستهای خارجی و داخلی را بر پایه علم روز تعریف می کند؛ ایران در این جهان از منظر اقتصادی اجتماعی رفاهی چه جایگاهی دارد؟

با کدام علم و دانش می خواهد در این عرصه جولان دهد؟

کشوری را که در آتش توهم دشمن پنداری در حال سوختن است با کدام تدبیر می شود نجات داد؟

با تکیه بر چه پشتوانه ای عرض اندام می کنند و توهم خود بزرگ بینی در سر می پرورانند؟

سیاست هایی که از فقدان سیستم مدیریتی رنج می برد، جز ویرانی زیرساخت ها و فروپاشی بنیان خانواده، عایدی برای جامعه ایران نداشت.

نتیجه دشمنی با جهان خارج، افزایش آمار طلاق، کودک همسری،تن فروشی فقر، گرانی ناشی از تورم ، فحشا، کودکان کار، قتل و هزاران درد بی درمان دیگر است که مردم در آن دست و پا می زنند

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram