روز تاریخی برای مردم شیلی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

همه پرسی می تواند وضعیت اجتماعی شیلی را متحول کند و مردم با این انتظار به پای صندوق های رای خواهد رفت.

مجید ناصری

با گذشت بیش از یک سال از آغاز اعتراضات گسترده در شیلی علیه ” اقتصاد بازار بنیاد” که فقر و فلاکت و شکاف های عظیم طبقاتی را بر مردم شیلی تحمیل کرده است ، امروز همه پرسی برای تصمیم گیری در مورد معرفی قانون اساسی جدید برگزار می شود. شیلیایی ها در همه پرسی به تغییر قانون اساسی رای مثبت می دهند و امیدوارند که از این طریق بتوانند به نابرابری ها در این کشور خاتمه دهند. همه پرسی می تواند وضعیت اجتماعی شیلی را متحول کند و مردم با این انتظار به پای صندوق های رای خواهد رفت. ” زیرا اگر شیلی به قانون اساسی جدید رأی دهد همه چیز بلافاصله حل نمی شود، اما حداقل فرصت هایی برای حل مشکلات بوجود می آید.

ماهها اعتراض

مردم شیلی مدت هاست به سیاست های دولت اعتراض دارد. پس از افزایش قیمت بلیط های مترو تحمل برای بسیاری از شیلیایی تمام شده بود. شیلی از نظر اقتصادی کشوری قدرتمند است اما در اثر سیاست های اقتصادی حاکم، شکاف بین فقیر و غنی بسیار زیاد است. مواردی مانند نظام بهداشتی و آموزشی خصوصی شده اند و دستیابی به بهداشت و درمان و آموزش برای بخش بزرگی از مردم ناممکن گردیده است.

این اعتراضات حق طلبانه گاها تبدیل به شورش هایی شده ، که منجر به دخالت ارتش و کشته شدن ده ها نفر انجامیده تا لاجرم منجر به پذیرش خواست معترضین در رابطه با تغییر قانون اساسی گردیده است. اکنون همه پرسی در مورد اینکه آیا قانون اساسی باید بازنویسی شود ، برگزار شده است. در قانون اساسی جدید باید اطمینان یابند که نابرابری در برخورداری از درآمد های عمومی خاتمه خواهد یافت و مردم بیش از گذشته خواهند توانست در مدیریت سیاسی جامعه شیلی نقش داشته باشند.

مقابله با بی عدالتی

مونی رویز یک شیلیایی هست نیز از “بی عدالتی” در کشورش خسته شده. او می گوید: این سیستم تنها در راستای منافع طبقات بالا عمل می کند و ما از این بی عدالتی به تنگ آمده ایم و برای ما بسیار سخت هست که اطمینان پیدا کنیم که با این وضعیت بچه های ما بتوانند تحصیل کنند. در حال حاضر دولت کمکی نمی کند، در قانون اساسی آمده است که مداخله دولت کم است و و مدیریت اقتصاد به دست بازار سپرده شده است. این امر باید باید تغییر کند تا مردم اطمینان حاصل کنند که همه از فرصت های یکسان در زمینه آموزش و دسترسی یکسان به مراقبت های بهداشت و درمان برخوردار خواهند شد.

قانون اساسی جدید

قانون اساسی فعلی شیلی به زمان دیکتاتور آگوستو پینوشه برمی گردد. قانون اساسی تصریح کرده است که یک دولت کوچک وجود خواهد داشت و همه امور اقتصادی به بازار به بازار واگذار خواهد شد. در این قانون اساسی مردم نیز از مشارکت در مدیریت سیاسی دلسرد شده اند. در همه پرسی امروز ،مردم شیلی به تنظیم قانون اساسی جدید رای خواهند داد و بر اساس نظرسنجی ها انتظار می رود که اکثریت قریب به اتفاق مردم موافق باشند.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»