مبارزه سندیکایی: مبانی و مفاهیم

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

 رادیو زمانه کتابچه ای تهیه کرده است که به مبارزه سندیکایی و مبانی و  مفاهیم آن می‌پردازد.

در مقدمه این دفترچه آمده است

«هدف از انتشار این جزوه،  بررسی اجمالی مبانی و مفاهیم مبارزه صنفی کارگران  و نیز ابزارهای این مبارزه، به ‌ویژه سندیکا است. در فصل نخست زمینه‌های ساختاری و تاریخی شکل‌گیری سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در چارچوب تاریخ جهانی سرمایه داری مرور می‌شود. موضوع بحث فصل دوم سندیکا و ساختار تشکیلاتی آن است. در فصل سوم به اشکال دیگر سازمان‌دهی کارگری مثل شوراها، فدراسیون و کنفدراسیون کارگری و موضوعاتی همچون تفاوت حزب و سندیکا پرداخته می‌شود. فصل چهارم نیز به موضوع اعتصاب اختصاص یافته است. جزوه در انتها با مرور تاریخ فعالیت سندیکایی در ایران و بررسی موانع حقوقی تشکل یابی کارگری در متن قوانین موجود پایان می‌پذیرد.

با تشدید بحران اقتصادی، کارگران در ایران زیر فشار مشکلات معیشتی حاد هستند. تحمیل قراردادهای ناعادلانه و موقتی، حقوق های پرداخت نشده و به تعویق افتاده در کنار تورم استخوان شکن، کمر مزدبگیران را بیش از پیش خم کرده است. سیر صعودی قیمت همه اقلام به ویژه کالاهای ضروری که پیامد سیاستهای فسادزا، غارت منابع عمومی، تنش در سیاست خارجی و افزایش شدید قیمت ارز است، روز به روز سفره قشر آسیب پذیر را کوچک تر و اندک دستمزدشان را بی ارزش تر کرده است. به گفته مقامات رسمی، ۹۰ درصد قراردادهای کار قراردادهای موقتی شغلی اند و البته موج موقتی شدن قراردادهای کار ادامه دارد.

به طور کلی تر در سه دهه اخیر، اجرای سیاست های تعدیل ساختاری اقتصاد (رواج قراردادهای سفید امضا، خارج شدن کارگران کارگاههای کوچک و مناطق آزاد اقتصادی از شمول قانون کار، خصوصی سازی بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی، مقررات زدایی از تأمین اجتماعی و…) نیروی کار را ضعیف کرده و منجر به تزلزل زیستی و معیشتی کارگران شده است. در اشتغال و استخدام و دستمزدها تبعیض و نابرابری جنسیتی وجود دارد. به دلیل ابهامات قانونی موجود، کودکان زیر ۱۵ سال نیز به کار گرفته می شوند و شاهد موارد و مصادیق روزافزونی از «بدترین انواع کار کودکان» هستیم که موضوع مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان بین المللی کار است که ایران نیز آن را پذیرفته است. و به همین ترتیب، در حالی که روزانه ۶ نفر در حین کار جان می سپارند، یک سند و مرجع حقوقی واحد در خصوص حوادث کار وجود ندارد. کور بودن افق پیش رو کل جامعه را با بحرانی فزاینده و بی‌سابقه روبرو کرده و هیولای فقر را کیلومترها جلوتر از فرآیند افزایش ناچیز حداقل دستمزدها قرار داده است. در بیشتر اوقات این افزایش تنها روی کاغذ صورت می گیرد و کارگران ماهها دستمزدشان را دریافت نکرده اند. این در حالی است بر اساس آمارها نزدیک به ۷۰ درصد از کارگران زیر خط فقر مطلق اند. مبارزه سندیکایی: مبانی و مفاهیم ٤ همه اینها از جمله موضوعات ضروری برای مبارزه صنفی کارگری اند. و این در شرایطی است که جمهوری اسلامی اجازه فعالیت سندیکاهای مستقل کارگری را نمی دهد، به صراحت از به رسمیت شناختن حق اعتصاب و اعتراض کارگران سر باز میزند و در عمل اعتراضهای کارگری را با خشونت سرکوب می کند.

اخراج و تعقیب قضایی و امنیتی فعالان کارگری و برخورد پلیسی و امنیتی با تجمعات اعتراضی، تنها مانع پیشِ روی کارگران برای انجام فعالیت مستقل سندیکایی در ایران نیست. ایجاد نهادهای صنفی همسو با دولت و تحمیل سندیکاها و شوراهای فرمایشی تمهید دیگری است که وزارت کار و نهادهای امنیتی ایران برای کنترل اعتراضات کارگری در دو دهه گذشته دنبال کرده است. با این همه و علیرغم فشارهای امنیتی و برخوردهای پلیسی، ایران در سالهای اخیر شاهد موجی گسترده از اعتراضات کارگری بوده است؛ موجی که هنوز فرو نـنشسته است. مسلماً هر گونه حرکت اعتراضی و پیشرو نیاز به نهاد و سازماندهی، فارغ از شکل و نوع آن، دارد. آنچه اهمیت دارد آن است که نهاد مزبور کارا و مردم نهاد باشد و توانش در پیچ و خمهای بوروکراتیک بیهوده کاهش نیابد. تأسیس سندیکا و اتحادیه از مسلمات حقوق کارگران و همه گروههای جامعه و یکی از ابزارهای مهم فعالیت اجتماعی و صنفی است. علیرغم وجود نمونه هایی درخشان از تأسیس سندیکاهای مستقل کارگری در دو دهه گذشته در ایران، هنوز این مرحله از فعالیت صنفی کارگری در مرحله جنینی قرار دارد. هدف از انتشار این جزوه، بررسی اجمالی مبانی و مفاهیم مبارزه صنفی کارگران و نیز ابزارهای این مبارزه، به ویژه سندیکا است. در فصل نخست زمینه های ساختاری و تاریخی شکل‌گیری سندیکاها و اتحادیه های کارگری در چارچوب تاریخ جهانی سرمایه داری مرور م بشود. موضوع بحث فصل دوم سندیکا و ساختار تشکیلاتی آن است. در فصل سوم به اشکال دیگر سازماندهی کارگری مثل شوراها، فدراسیون و کنفدراسیون کارگری و موضوعاتی همچون تفاوت حزب و سندیکا پرداخته می شود. فصل چهارم نیز به موضوع اعتصاب اختصاص یافته است. جزوه در انتها با مرور تاریخ فعالیت سندیکایی در ایران و بررسی موانع حقوقی تشکل یابی کارگری در متن قوانین موجود پایان می پذیرد.»

متن کامل این دفترچه را در اینجا مطالعه کنید:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram