زن همان انسان است، قوی، اندیشمند و پویا

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

نابودی حقوق زنان در ذات این تفکر و سیستم های منطبق بر آن است.

 

بگذار هرچه می خواهند بیندیشند و بگویند

زن همان انسان است، قوی، اندیشمند و پویا

دشمنی سیستم با حقوق زنان پدیده ی جدیدی نیست و از زمان مصادره انقلاب ۵۷ تا امروز سرکوب زنان بخشی از مشغله و ایدئولوژی اوباش است و همچنان این سرکوب خود را در شکل های دیگر نشان می دهد.

زنان در ایران از ابتدایی ترین حقوق، مانند حق حضانت فرزند در صورت جدایی، حق سفر بدون اجازه ی شوهر، حق رابطه ی آزاد جنسی و بسیاری از حقوق ابتدایی دیگر که در جوامع غربی اصلا چنین مسایلی به قول آلمانی ها صورت مساله نیستند، محروم شده و نه تنها محروم، بلکه هر مقاومتی ولو رفرمیستی به شدیدترین و وحشیانه ترین شکل توسط سیستم حاکم  سرکوب شده است، لذا حذف تصویر زنان از کتب درسی و حتی حذف تصاویر حک شده زنان بر سنگ قبرشان، امر جدیدی نیست و نابودی حقوق زنان در ذات این تفکر و سیستم های منطبق بر آن است.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram