آهای مردم! مجتبی نجفی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

بیست ماه افتخار خدمت در ارتش را داشته ام و به روحیات بسیاری از فرماندهان و امرای ارتش و حجم نارضایتیشان واقفم. به خصوص حس تبعیضی که از بی توجهی که به رشادتهایشان در باز پس گیری سرزمین های از دست رفته میشود گلایه دارند.

مجتبی نجفی

آقای عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی، این ویدیو را از تیمسار دادبین فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش اشتراک گذاشته و از بی وفایی به مدافع مرزهای وطن گلایه کرده.‌ نوشته است خانه سازمانی تیمسار دادبین را از او گرفته اند و فرمانده سابق قهرمان ارتش در یک بنگاه معاملات ملکی در پی رهن یک آپارتمان کوچک است.

بیست ماه افتخار خدمت در ارتش را داشته ام و به روحیات بسیاری از فرماندهان و امرای ارتش و حجم نارضایتی‌شان واقفم. به خصوص حس تبعیضی که از بی توجهی که به رشادتهایشان در باز پس گیری سرزمین های از دست رفته می‌شود گلایه دارند.

شما تیمسار دادبین را ببینید که چقدر حساس است که مبادا آن خانه ای که صاحب بنگاه وعده اش می دهد پیش از آن قولش به کسی داده شده باشد. نگاه کنید سراپا به احترام او که احوالش را می‌پرسد می‌ایستد با اینکه جراحت های ناشی از سقوط از دماوند همچنان آزارش میدهد.

در مورد خاکی بودن تیمسار روایتها فراوان شنیده ام. گویی هر چه بزرگ تر و فداکارتر می‌شود متواضع تر از قبل می‌شود. خواسته زیادی از دنیای خاکی ندارد اجاره خانه کوچکی که جای دو نفر باشد!

تیمسار نه بر سفره رانتی نشسته نه فداکاری اش را قیمت گذاری کرده. او جان‌فشانی اش را اسباب برتری جویی نکرده و حضور فداکارانه در آتش و خاک و خون را امتیازی ویژه در سیاست نکرده چرا که سردار اصیل، مدافع مرز است نه صاحب رانت.تواضع سردار را ببینید و بدانید چه بسیار مدافعان وطن که کسوت پاسداری از کلیت ایران را ندریدند و انزوا و حتی زندان و آزار و اذیت را به سهیم شدن در پایمال کردن خون آن همه شهید جان برکف مدافع وطن ترجیح دادند که به سرداران اصیل یاد داده اند که سلاحشان را نه برای سرکوب ملی که برای دفاع از مرزهای ملی ساخته اند.

افسوس که جمهوری اسلامی خسته نشده از چند دسته کردن مردم. تبعیض را نهادینه کرده. ارتشی خود را در برابر سپاهی تحقیر شده می‌بیند و چه بسیار نظامیهایی که باید چوب چکمه پوشان سهامدار-دیپلمات-سیاستمدار حریص به کسب جاه و جلال و مقام را بخورند.

در چهره تیمسار دادبین خیل لشکر طردشدگان، مدافعان مخلص ایران زمین،برکناران از سفره انقلاب را می‌بینم. در این ویدیو نه کوچکی که شکوه تیمساری را می‌بینم که قهرمانانه از اصالت فداکاریش در برابر نظامی گری تشنه رانت و مقام دفاع میکند و چون مردم عادی خانه ای رهن میکند تا پیام دهد آهای مردم هنوز هستند سرداران مدافع مرزهایتان، مدافع مام وطن که از اسب افتاده اند اما از اصل نه. که در سفره ای شریک نمی شوند که غذایش طعم رنج فقیرترین کودکان و به حاشیه رفته شدگان را بدهد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»