یادتان یک روز هم از خاطرمان نمی رود؛ ماتم داریم ولی نمی نشینیم

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مزرعه شهید محسن محمدپور

هفده ساله بود و به ماه آبان به ضرب گلوله شهید شد.

کارگر بود و از خرمشهر برای امرار معاش به تهران آمده بود. خودش بود و دو دست لباس ساده که در همه عکس ها همان ها را دارد. خودش بود و جانش و جنگیدن برای لقمه ای نان و تعریف دقیق همه ما بود. خودش بود و جانش که یا برای امرار معاش به قرض میرفت یا برای بقای زور و استثمار با گلوله تمام میشد.

در سالگرد قیام آبان هستیم. قیامی که رنگ اصلیش رنگ قرمزی بود که خون ما بود. قیام طبقه علیه طبقه. قیامی که نه اولین بود و نه آخرین و برای همین است که #آبان_ادامه_دارد و قطعا به مقصد خواهید رسید. به یاد کشته شدگان آبان و به نمایندگی از همه آن جان های شیرین، نام کودک کارگر، شهید محسن محمدپور را به یاد می آوریم. نامش را روزی بر یکی از مزارع نیشکر هفت تپه خواهیم گذاشت؛ مزرعه جگر گوشه مان: مزرعه شهید محسن محمدپور.

یادتان یک روز هم از خاطرمان نمیرود. ماتم داریم ولی نمی نشینیم. یادتان و راهتان و خواسته هایتان در تمام ذرات ما ادامه دارد.

جمعی از کارگران هفت تپه- چهارشنبه – ۲۸ آبان ۱۳۹۹

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram