حمایت از فعالین جنبش کارگری و اجتماعی وظیفه ای انسانی است؛ کامران ساختمانگر

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

” تاریخ طبقه کارگر جهانی با آتش و خون نوشته شده است. “

 

کامران ساختمانگر

تاریخ مبارزه طبقاتی بیانگر این واقعیت تاریخی ست که؛ مبارزه طبقه کارگر با طبقه فرادست و سرمایه داری آشتی ناپذیر است.

با توجه به این تاریخ پر از فراز و نشیب، همواره فعالین و پیشروان طبقه کارگر در اقصی نقاط این جهان پهناور در مسیر تلاش و مبارزه برای تغییر وضع موجود متحمل هزینه های سنگینی شده اند.

همواره پیشروان طبقه کارگر با سرکوب سیستماتیک و تحمل حبس های طویل المدت، آزار و انواع شکنجه ها در اشکال مختلف و حتی جان باختن در راه آرمان های طبقه کارگر از جانب دولت های سرمایه داری به مثابه نماینده سیاسی بورژوازی روبرو بوده اند.

آزمون و تجارب جنبش جهانی طبقه کارگر به ما نشان داده است که هرگاه و در هر کجای این جهان لبریز از نابرابری و بی‌عدالتی همبستگی و حمایت طبقاتی، به عنوان بخشی از استراتژی عملی جنبش کارگری پرقدرت وارد میدان شده باشد به همان میزان آسیب های ناشی از تحمیل هزینه های مبارزاتی به درجاتی کاهش یافته است.

و هر زمان که فعالین و پیشروان عرصه مبارزه کارگران و زحمتکشان از حمایت هم سرنوشتان خود برخوردار بوده اند به همان میزان هزینه های مبارزاتی کاهش یافته و نتیجه عملی این همبستگی و حمایت تداوم فعالیت جنبشی طبقه کارگر از جانب فعالین و پیشروان طبقه را به دنبال داشته است.

“اینجاب کامران” ساختمانگر به عنوان عضوی از طبقه کارگر ایران که تاکنون در جریان مبارزات کارگری به مثابه بخشی از هویت اجتماعی خویش متحمل انواع فشار، تهدید، و زندان شده ام. و در آخرین مورد آن در طول یکسال گذشته بعنوان نمونه ای شاخص از بی حقوقی

و سرکوب هرگونه مطالبه گری که به طور روزمره نسبت فعالین جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی از طرف جمهوری اسلامی اعمال می شود پرونده سازی است که از جانب دستگاه های امنیتی و قضایی که علیه من و همچنین دیگر فعالین کارگری و اجتماعی به راه انداخته شده است. در راستای افشای پرونده سازی های اخیر و خصوصا پرونده خودم که در آن به ناحق و برپایه اسناد دروغین و مبتنی بر سناریوهای ساختگی و اتهام و افترا مجموعا به شش سال حبس تعزیزی محکوم شده ام را در صفحه فیسبوکی خود افشا و انتشار داده ام. 

متاسفانه کیفرخواست و دادگاهی من در مراجع قضایی و بالاترین مرجع قضایی دیوان عالی کشور ره به جایی نبرد.

از آنجا که شرافت انسانی و کارگری من اجازه نداد که در پیشگاه دستگاه های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی اتهامات واهی و سناریوهای ساختگی و طرح ریزی شده توسط دستگاه امنیتی و بازجویان را قبول و به گناه نکرده اعتراف نمایم و متعاقب آن درخواست عفو و بخشش داشته باشم.

فعالیت من در راستای دفاع از مطالبات برحق خود و طبقه کارگر  بوده است و این امر بخشی از هویت اجتماعی و وظیفه انسانی من است که در طول سالیان در قبال جنبش کارگری به آن عمل کرده ام.

لذا این بار فریاد دادخواهی و کیفرخواست خود علیه نظم موجود و این حجم از نابرابری و بی‌عدالتی و تبعیض را رو به جنبش دادخواهی مردمی، فعالین جنبش های اجتماعی، نهادها و تشکل های مستقل کارگری و جریانات مدافع کارگر و مردم شریف و آزادیخواه و برابری طلب مطرح و به گوش جهانیان و هم سرنوشتان خود در سراسر جهان خصوصا طبقه کارگر ایران می رسانم

بدین وسیله از کلیه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب در هر کجای این کره خاکی خواستارم تا سنت جاافتاده دفاع و حمایت از جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی و همچنین کارگران زندانی و دیگر فعالین سیاسی دربند که در قالب کمیته های حمایتی ، برگزاری آکسیون های اعتراضی و حمایتی از زندانیان سیاسی که به سنتی جاافتاده در مبارزات مبدل گشته به کار گرفته شود. تا هزینه های مبارزاتی که به اختیار و میل خود در آن فعالیت داریم کاسته شود.

رفقا و دوستان گرامی فراخوان من رو به انسان های آزاده ای است که نگاهی جنبشی و فراگرایشی به مبارزه برحق طبقه کارگر و فرودست جامعه ایران دارند، نگاهی که منافع جنبش، پیشروی و پویایی آن را در گرو همبستگی طبقاتی می بیند، نگاهی که هرگاه خود را در اسارت برخورد گرایشی ندیده است مثمر ثمر بوده و اعتلای نیرو و توان مبارزاتی طبقه کارگر و دیگر جنبش های اجتماعی را به دنبال داشته است.

به امید دنیایی آزاد و برابر و به دور از هرگونه استثمار و تبعیض، 

مستحکم باد صفوف مبارزات جنبش کارگری، 

زنده باد فعالین جنبش های اجتماعی،

کامران ساختمانگر

سوم آذرماه ۹۹

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»