پیام تصویری اسماعیل بخشی، مهمان برنامه سالروز تشکیل کانون صنفی معلمان ایران

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

سخنانی درباره ضرورت تشکل یابی مستقل. اشاره به تشکل یابی در هفت تپه، در میان معلمان و مبارزات صنفی-طبقاتی:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram