قطار تندروها با سرعت به سوی قهقرا می رود و اصلاح‌طلبان هم با اندکی نارضایتی همراهند و همسفر و همسفره! حسین جعفری

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

تبیین شعار “اصلاح‌طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا”

 

حسین جعفری

۱- شاید بتوان مدعی شد که یکی از مهمترین اتفاقات در اعتراضات مردم در دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ بروز، ظهور و مقبولیتِ شعارِ “اصلاح طلب؛ اصولگرا دیگه تموم ماجرا” بوده است. زیرا به نوعی منظومه حضور جریانات سیاسی حاضر در سپهر سیاست ایران را مورد بازبینی قرار می داد.

۲- بنا به شعور نهفته در این شعار، از این پس تمایز چندانی میان اصلاح طلبان و اصولگرایان وجود ندارد و باید سراغ تقسیم بندی جدیدی رفت. زیرا وقتی فرمانده اردوگاه یکی و همه جلوه های یک منبع اند! یعنی فرق واقعی میان اصلاح طلبِ ساکت و همراه با اصولگرای راضی و همراه نیست، مهم “همراهی” با فرمانده اردوگاه برای اجرای منویات است که در هر دو جریان موجود است. به همین‌جهت وقتی این‌ معنا به فهم مردم در می آید در این شعار ظهور می یابد که؛ “اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا”!

۳- متاسفانه اصلاحات منفعل که در دهه ها و خصوصاً سال های اخیر در هر حال چشم به تصمیمات قدرت دوخته و گداییِ اجازه برای کنش می کند؛ همانند همان کسانی است که به تعبیر عباس عبدی در قطاری ساکن هستند که با سرعت ۱۰۰ کیلومتر به قهقرا می رود. اینان گرچه نسبت به تصمیمات فرمانده قرار تمکین کرده اند اما برای نشان دادن نارضایتی اندک خود؛ خلاف جهت قطار حرکت می کنند و برای آنکه به انتهای قطار نرسند و ناگزیر به خروج از قطار نشود؛ در درگاه یک واگن میانی می نشینند و چشمان‌شان را بر جهت غلط حرکت قطار و فرمان های فرمانده قطار می بندد و منتظر قضا و قدر می شوند. (بماند که فرمانده به خاطر همین اندک نارضایتی هم در صدد است که آنان را از قطار پیاده و اخراج نماید!)

۴- این اصلاحات همراه و همسفر و بعضا همسفره با ساحت حقیقی قدرت! تا وقتی به این عزم نرسد که باید تکلیف خود را با جهت حرکت روشن کند و بدیل واقعی برای اصلاح و تغییر جهت حرکت باشد؛ امیدی به هیچ تغییری نیست.

آری! در قطار سیاست ایران میان آنان که با رضایت؛ با فرمانده همکاری می کنند و آنان که مأیوسانه همکاری کرده و بقیه را به سکوت و امید واهی دعوت می کنند؛ فرقی نیست. و تا وقتی همه گوش به فرمان فرمانده قطارند و هدایت کامل اوضاع در اختیار اوست، یعنی شعار “اصلاح طلب؛ اصولگرا دیه تموم ماجرا” شعاری کاملاً مدلل و عقلایی است.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»