آزادی بیان و محرومیت از حضور در فضای مجازی، فرج سرکوهی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

این خطری بزرگ برای دموکراسی است که مدیریت فضاهای مجازی، فضای ارتباط میلیاردها انسان در جهان، در انحصار مالکان چند شرکت بزرگ خصوصی است که مستقل از نظارت قوانین و نهادهای منتخب مردم و دادگاه‌ها عمل می‌کنند.

فرج سرکوهی

الف ـ آزادی بیان حق همگانی است و هرگاه به امتیاز برخی بدل و برخی از آن محروم شوند دیگر آزادی نیست اما مواردی چون انتشار نفرت‌پراکنی، تشویق به خشونت، کودک آزاری، نژادپرستی و.. را می‌توانند بر اساس قوانین مصوبِ پارلمان‌های منتخب مردم در روندی دموکراتیک تعریف و بر حکم دادگاه‌های متکی بر قوانین دموکراتیک، ممنوع کنند.

ب ـ حذف کس یا گرایشی از فضای مجازی یعنی سانسور پیش از انتشار نظر. سانسور پیش از انتشار یعنی محروم کردن کسی از آزادی بیان پیش از بیان. یعنی مجازات کسی پیش از ارتکاب جرم. « قصاص قبل از جنایت».

این مجازات بزرگ تنها با قوانین مصوب پارلمان‌های منتخب مردم و بر اساس حقوق بشر و حفظ حقوق اقلیت‌ها، اعمال شدنی است و البته تعیین مصداق جرم و تعیین مجازات نیز تنها با دادگاه‌های متکی بر حقوق بشر و قوانینی است که در روندی دموکراتیک وضع شده‌اند نه بر اساس تصمیم مالکان این یا آن شرکت بخش خصوصی یا این و آن حکومت یا رسانه.

پ ـ مالکان شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی نهادهای منتخب مردم نیستند. حق قانون‌گذاری برای همگان را ندارند. دادگاه نیستند و حق ندارند جرم را تعریف، مصداق جرم را تعیین و مجرم فرضی را مجازات کنند.

ث ـ مالکان شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی فضای مجازی می‌توانند بگویند که این یا آن فضای ارتباطی به ما تعلق دارد و ما بر اساس خواست خود آن را مدیریت می‌کنیم . اما «حق» اعمال مالکیت فردی نه نامحدود که از جمله به حقوق بشر و «خیر عمومی» محدود است.

در مواردی که پای حقوق همگان و خیر عمومی در کار است حق اعمال مالکیت فردی با قوانین مصوب پارلمان‌های منتخب مردم تعریف، محدود و بر آن نظارت می‌شود همان‌گونه که در تمامی کشورهای برخوردار از دموکراسی مواردی چون محیط زیست، بیمه، اخراج کارگر، سلامت و امنیت فضای کار و.. در موسسه‌های صنعتی و اقتصادی بخش خصوصی، با قوانین مصوب پارلمان‌های منتخب مردم، و نه بر خواست و تصمیم مالکان این شرکت‌ها، تعریف شده و دادگاه‌ها، بر اساس این قوانین در مدیریت موسسه‌های بخش خصوصی دخالت می‌کنند.

ج ـ این خطری بزرگ برای دموکراسی است که مدیریت فضاهای مجازی، فضای ارتباط میلیاردها انسان در جهان، در انحصار مالکان چند شرکت بزرگ خصوصی است که مستقل از نظارت قوانین و نهادهای منتخب مردم و دادگاه‌ها عمل می‌کنند.

منبع: فیسبوک نویسنده

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»