فرار نخبگان! روايتى به درازاى عمر نظام اسلامى

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

فرار مغزها و خروج نخبگان از ايران اسلامى در طول چهار دهه حكومت اسلامى همواره ادامه داشته و مدام در حال افزايش بوده است.

 

یزدان شهدایی

حسین انصاری معاون اداری و مالی و پشتیبانی دانشگاه فردوسی مشهد اعلام کرد، بعضی گروه‌های دانشگاهی در ایران تا ۳۰درصد اساتید خودرا از دست داده‌اند.

او معتقد است مقامات جمهوری اسلامی چشمان خودرا به روى مهاجرت اساتید كشور بسته‌اند.

معاون اداری-مالی دانشگاه فردوسی مشهد که با ایسنا گفتگو کرده است٬ افزود مهاجرت نخبگان در سطح اساتید دانشگاه‌های سطح یک كشور رشد کرده است و بیشترین گروه‌های دانشگاهی که اساتید خود را از دست داده‌اند گروه مکانیک و کامپیوتر است.

انصاری در ادامه افزود:”افزایش تقاضای بازنشستگی در میان اساتید افزایش یافته است و اساتید با بازنشستگی قانونی در پی خروج از کشور هستند.”

فرار مغزها و خروج نخبگان از ايران اسلامى در طول چهار دهه حكومت اسلامى همواره ادامه داشته و مدام در حال افزايش بوده است. ميلون‌ها جوان ايرانى كه بزرگ‌ترين سرمايه سازندگى و توسعه يک كشور هستند، به‌علت شرايط نامطلوب زندگى در حكومت اسلامى به كشورهاى مختلف كه جذابيت بيشترى براى آنان دارند كوچ كرده و كشورهاى ميزبان از توانايي آنان بهره مى‌برند.

نخبگان ايرانى با تن دادن به مهاجرت با شيوه زندگى كه حكومت اسلامى به آنان تحميل مى‌كند، به مقابله بر مى‌خيزند و به‌خاطر لياقت‌هايی‌ كه دارند به‌راحتى در جوامع ميزبان پذيرفته شده و زندگى مطلوب خودشان را بر پا مى‌كنند. حضور نخبگان ايرانى در اغلب اين كشورها در سطوح مختلف اجتماعى امروز چشم‌گير٬ و بيان‌گر نارضايتى از حاكمان ايرانى و ضديت با آنان است.

اظهارات این مقام دانشگاهی در مشهد نشان می‌دهد خروج نخبگان علمی از ایران شدت بیشتری یافته است و در فرار این گروه از نخبگان علمی به‌زودی نظام آموزشی در دانشگاه‌های ایران به‌شدت استانداردهای جهانی‌اش را از دست می‌دهد و آموزش عالی در ایران مختل خواهد شد.

حكومت اسلامى، محيط مناسب رشد سرداران و نخبگان فساد و دزدى و آدم‌كشى است و لياقت نگه دارى فرزندان تواناى ايران را ندارد.

در ايرانى بدون حاكميت اسلامى٬ اين نخبگان اميد و دستان تواناى ساختن آينده كشور خواهند بود.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram