بازنشستگان و حیله ریش سفیدها، اسماعیل گرامی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

اخیراً که عناصر خانه کارگر به تلاش مذبوحانه خود پی برده اند، حال عده دیگری از آنها پیدا شده اند که می‌خواهند از در دیگری وارد شوند. این افراد خود را یار و دوست بازنشستگان می‌نامند و می‌خواهند بعنوان ریش سفید بین بازنشستگان مستقل و تجمعات فرمایشی خانه کارگر اتحاد!!! ایجاد کنند.

 

اسماعیل گرامی

چندین ماه است که بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان تأمین اجتماعی خواسته های خود را در تجمعات خیابانی؛ مستقل و خودجوش فریاد می زنند. این تجمعات که در سراسر کشور انجام می‌شود، هر روز با استقبال بیشتری از بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان قرار می‌گیرند. اما در این رابطه خانه کارگر و کانونهای بازنشستگی هر روز بیشتر تلاش می‌کنند که در بین بازنشستگان تفرقه ایجاد کنند. خانه کارگر که در چهل سال گذشته هیچ قدمی برای کسب خواسته های بازنشستگان برنداشته و همواره بازوی حاکمیت در سرکوب اعتراضات کارگران بوده؛ در چند ماه گذشته برای تجمع بازنشستگان فراخوان داده!! اما تاریخ این فراخوانها کاملا متفاوت با تاریخ فراخوانهای خود جوش بازنشستگان بوده است. خانه کارگر؛ هم میخواهد در بین بازنشستگان تفرقه ایجاد کند و هم دستآورد این تجمعات خود جوش را پای خود بنویسد. تلاشهای این نهاد حکومتی آنچنان بی ثمر گردیده است که در تجمعات مستقل بازنشستگان؛ عناصر آن تبلیغ فراخوان روز تجمع خود را می‌کنند!!!!!

اخیراً که عناصر خانه کارگر به تلاش مذبوحانه خود پی برده اند، حال عده دیگری از آنها پیدا شده اند که می‌خواهند از در دیگری وارد شوند. این افراد خود را یار و دوست بازنشستگان می‌نامند و می‌خواهند بعنوان ریش سفید بین بازنشستگان مستقل و تجمعات فرمایشی خانه کارگر اتحاد!!! ایجاد کنند. آنها میگویند بهتر است تاریخ تجمع هر دو طرف در یک روز باشد. این افراد ریاکار مدعی می‌شوند که اگر بازنشستگان باهم باشند بهتر می‌توانند حق و حقوق خود را بگیرند! و با چنین جمله بظاهر درست و قشنگ اما فریبکارانه می‌خواهند تجمعات خودجوش بازنشستگان را بزیر چتر خانه کارگر بکشانند و سرانجام این همه اعتراضات با ارزش بازنشستگان را در پای مسئولینی که سالهاست حقوق بازنشستگان را پایمال کرده اند؛ قربانی کنند. این ریش سفیدان در حقیقت گرگهایی هستند که در لباس میش خود را نشان میدهند.

طبیعتا هستند افراد متزلزلی که منافع آنها حکم میکند که این استدلالهای آبکی را پذیرفته، پشت به بازنشستگان کرده، خیانت پیشه کنند و تلاش نمایند در بین بازنشستگان تفرقه ایجاد کنند. بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان که از ماهیت خانه کارگر آگاهند هرگز بطرف این نهاد حکومتی نخواهند رفت.
بازنشستگان، برای گرفتن خواسته های خود متحد شویم.

اول اسفند ۹۹

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram