فراخوان به برگزاری آکسیون فوری در مقابل سفارت جمهوری جنایتکار اسلامی در شهر دنهاخ هلند

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

در حمایت از مبارزات مردم بلوچستان ایران به میدان میآئیم

 

ایرانیان آزاده،

در حمایت از مبارزات مردم ستمدیده بلوچستان و محکومیت کشتار آنها بدست پاسداران جنایتکار جمهوری اسلامی , تجمعی فراگروهی و فراگرایشی در روز سه شنبه ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ در مقابل سفارت جمهوری اسلامی درشهر دنهاخ هلند برگزار میکنیم .

از همه انسانهای آزادیخواه و انساندوست دعوت میکنیم در این آکسیون شرکت کنند .

شورای برگزاری آکسیونهای مشترک در هلند

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»