کارگران غیر رسمی نفت و موسسات وابسته: از تجمع هفده اسفند در اعتراض به زندگی زیر خط فقر حمایت میکنیم

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

درحالیکه صدای اعتراض ما کارگران از هر گوشه بلند شده و اعلام کرده ایم که دستمزدهای زیر خط فقر را نمی پذیریم و بر خواست افزایش دستمزدها به بالای نرخ سبد هزینه ١٢ میلیونی تاکید کرده ایم، کمیته مزد بصورت دلبخواهی رقم سبد هزینه را به نصف تقلیل داده است، تا به همان نسبت سطح دستمزدها را پایین بکشد. این اقدام تلاشی در جهت تعرض بیشتر به زندگی و معیشت ماست و ما کارگران آنرا قبول نمی‌کنیم. همه میدانیم که جنبش برای خواست افزایش دستمزدها به بالای ١٢ میلیون امروز یک جنبش وسیع و اجتماعی است و یک خواست مهم اعتراضات ما هزاران کارگر غیر رسمی نفت تاکید بر همین خواست بود و امروز با توجه به رشد سرسام آور قیمت ها با تاکید بیشتری بر آن پای می‌فشاری. هم اکنون کارگران فولاد اهواز نیز با بیانیه خود همین را اعلام کرده اند و این گفتمان همه کارگران است.

در اقدامی مهم تشکلهای کارگران، بازنشستگان و معلمان در اعتراض به اعلام نرخ سبد هزینه کمیته مزد به میزان ٦ میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار برای روز هفده اسفند فراخوان به تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار را داده اند. ما نیز از این فراخوان حمایت میکنیم و با خواست حداقل دستمزد به بالای دوازده میلیون و اعلام مطالباتمان در تدارک اعتصابی دیگر هستیم. ما کارگران دیگر به فقر و بندگی تن نمیدهیم و با تمام قوا در مقابل هر گونه تعرضی به زندگی و معیشتمان می‌ایستیم.

کارگران غیر رسمی نفت و مراکز وابسته به آن، از همگان می‌خواهیم که صدای ما را رسانه ای کنند.

١٤ اسفند ۹۹

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram