فراخوان به شرکت در آکسیون روز جهانی زن

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

صدای اعتراض زنان ایران را به گوش مردم جهان برسانیم:
شورای برگزاری آکسیونهای مشترک در هلند , جهت رساندن صدای اعتراض زنان ایران , در آکسیونی که کمیته هشت مارس هلند در روز دوشنبه ۸ مارس ساعت ۱۵:۰۰ در موزیوم پلین شهر آمستردام برگزار مینماید , شرکت خواهد کرد , بدینوسیله از همه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب دعوت میکنیم تا در این آکسیون بزرگ شرکت نمائیم .
شورای برگزاری آکسیونهای مشترک در هلند

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»