چرا رژیم جمهوری اسلامی ۸ مارس روز جهانی زن را به رسمیت نمی شناسد؟ مجید ناصری

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

۸ مارس روز جهانی زن مبارک باد؛ درود بی کران بر بنیانگذاران روز جهانی زن باد، آنها خود ما بودند، خود ما هستند، آشنای نزدیک ما، پیام آنها در مبارزه روزانه ما علیه آپارتاید جنسیتی تجلی و تجدید حیات پیدا می کند.

 

مجید ناصری،‌عضو کارگروه کارگران، مزدبگیران و فرودستان شورای مدیریت گذار

چرا رژیم جمهوری اسلامی ۸ مارس روز جهانی زن را به رسمیت نمی شناسد؟

زیرا، پیشینه “اسلامی” ندارد.

زیرا ۸ مارس به این خاطر بنیانگذاری شده که از حقوق برابر زنان و مردان دفاع کند.

زیرا روز زن با ایدئولوژی اسلام روحانیت “اسلام حوزه ای” و با احکام فقهی سازگاری ندارد و تماما در نقطه مقابل آن قرار دارد، و تحقق آرمان های روز جهانی زن، ستون فقرات “احکام فقهی را” در هم می ریزد.

زیرا کسانی که آن را بنیانگذاری کرده اند، از غرب بوده اند!

زیرا کسانی که آن را بنیانگذاری کرده اند، پوشش اسلامی نداشته اند!

زیرا کسانی که آن را بنیانگذاری کرده اند، سوسیالیست و ( عدالتخواه ) بوده اند!

زیرا کسانی که این روز را بنیانگذاری کرده اند، اسم “عربی” نداشته اند!

می بینید که آرمان های روز جهانی زن، نه تنها  هیچ گونه قرابت و سنخیتی با ماهیت و محتوای “اسلام حوزه ای” ندارد، بلکه در یک کلام، درگیر یک مبارزه پیگیر، تنگاتنگ و سازش ناپذیر با آن قرار دارد، طوری که محتوا ها به قدری با هم در تضاد هستند که همزیستی آنها امکان ناپذیر هست و یکی باید میدان را ترک کند، یا “زنان” باید میدان را ترک کنند و یا روحانیت با همه دشنه به دستان قربانی جهالت مذهبی اش، به راستی  کی میدان را باید ترک کند؟؟

زنان از حقوق ذاتی خود دفاع می کنند، این حقوق را هر انسانی که پا به حیات می گذارد، با خودش حمل می کند، این حقوق را  بنیانگذاران روز جهانی زن نیافریده اند، بلکه تاکید به این کرده اند که برابری حقوقی همه انسان ها اعم از زن و مرد حقوق ذاتی است، و آنان به این معترض بوده اند که چرا زنان را از حقوق ذاتی خود محروم کرده اند.

بنای رژیم جمهوری اسلامی بر تبعیض های در هم تنیده استوار شده و روحانیت جهان بینی ای دارد که ستون محوری آن ” تبعیض” است، لذا به هر عرصه ای از این اسلام رجوع کنید، با “تبعیض” مواجه هستید. از همه منبر ها، از همه بلند گو ها، از همه رسانه ها،  تنها صدای تبعیض به گوش می رسد.

این تبعیض ها را می شمارم:

تبعیض دینی بین مسلمان و غیر مسلمان؛

تبعیض مذهبی بین شیعه و غیر شیعه؛

تبعیض بین خودی و غیر خودی؛

تبعیض بین روحانی و غیر روحانی؛

تبعیض بین زن  و مرد؛

تبعیض نژاد پرستانه  بین سید و غیر سید؛

تبعیض بین ژن خوب و ژن بد!

از این نظر است که استراتژی تغییر ناپذیر جمهوری اسلامی از همان ابتدا برای اعمال این تبعیض های ” تو در تو” و  پراکنده کردن صف های مردم بوده است. آنها استاد “تفرقه افکنی” هستند، اطاق های فکرشان، تئوریسین هایشان شب و روز در صدد تفرقه افکنی هستند، آنان از وحدت خلق، از وحدت زنان، از وحدت کارگران، از وحدت معلمین، واهمه دارند زیرا به خوبی می دانند که تنها با “تفرقه” است که  می توان جامعه ای مبتنی بر تبعیض بنا نهاد.

اطاق فکر های رژیم جمهوری اسلامی، از وحدت در درون مرز های ایران واهمه دارند، چه برسد که این وحدت جهانی شود، از این نظر است که از “جهانی شدن مبارزه زنان ” و همبستگی جهانی زنان وحشت دارند.  چرا ؟؟؟

زیرا آنان تمام  تلاش شان بر این است که صف زنان را محدود تر و محدودتر کنند، و آرمان های روز جهانی زنان بر این بنا نهاده شده که  صف زنان را هر روز فراخ تر و گسترده تر کنند تا همه مرزها، ایدئولوژی ها، ملیت ها و نژاد ها را پشت سر بگذارند، و به صفی برابری طلب و عدالت‌خواه و آزادیخواه در سراسر سیاره ما تبدیل شوند.

دو استراتژی متفاوت، یکی  بالنده و در حال رشد و آن دیگری  میرا و در حال زوال.

۸  مارس روز جهانی زنان بر همه زنان و مردان برابری طلب و آزادیخواه در همه نقاط جهان مبارک باد.

درود بی کران بر بنیانگذاران روز جهانی زن باد، آنها خود ما بودند، خود ما هستند، آشنای نزدیک ما، پیام آنها در مبارزه روزانه ما علیه آپارتاید جنسیتی تجلی و تجدید حیات پیدا می کند.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram