احمد خاتمی ناخواسته به مردم آدرس درست را نشان داد! محمد ارسلانی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

لطفا به آدرس داده شده مراجعه نکنید!

 

محمد ارسلانی

احمد خاتمی بی شک یکی از تندروترین روحانیون حاکم بر ایران می باشد.

وی بلندگوی جریان تندروی حاکمیت است و مواضع و اظهارنظرهایش فقط متعلق به خودش نیست. وی بیان کننده نظرات افراد تندروتر و بالادستی یا هم صنف با خود می باشد.

احمد خاتمی اخیرا پیرامون انتخابات ۱۴۰۰ ناخواسته به مردم ایران آدرس درست را داده است. آدرسی که تفکر جریان غالب تندروها در کشور می باشد.

خاتمی در سخنی گفته است که هر رای که به صندوق انداخته می شود آری دوباره با حاکمیت است. به زبان ساده شرکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰ با هر دیدگاه و تفکری رای به تداوم حکومت جریان تندرو در حاکمیت می باشد.

مردم با هر رای خود به حاکمیت بابت چهار سال ظلم و فساد و گرانی و تورم چراغ سبز نشان می دهند و خواستار تداوم وضع کنونی فقر و فساد و نداری و حتی فراتر از این وضعیت یعنی نابودی کامل ایران و ایرانی می باشند.

لطفا به آدرس داده شده مراجعه نکنید.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»