Month: سپتامبر 2019

آنچه بر اقتصاد ایران گذشت

فریدون خاوند پیروزمندان انقلاب 1357  با شعار «نه شرقی نه غربی» به معجزه «اقتصاد اسلامی» باور داشتند و تصور میکردند که با تکیه بر ایمان

در مفهوم گذار

اسفندیار طبری- در حال حاضر بحث های زیادی در باره روند گذار به دمکراسی جاری است و اختلافات هم بسیار است. استفاده از نظریه های